info@verhoevenverwarming.nl Storing of onderhoud? Bel: 040 - 206 4111
Privacy Policy

Privacyverklaring Verhoeven Verwarming bv.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Verhoeven Verwarming bv. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018. De algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Als u informatie bij ons opvraagt of een dienst afneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verhoeven Verwarming bv. Gevestigd aan de Valkenswaardseweg 27a, 5595 CA te Leende is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verhoeven Verwarming bv. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring. Verhoeven verwarming stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke eisen.

Doelen van de verwering van persoonsgegevens.

Verhoeven verwarming bv. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Verhoeven Verwarming bv. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Verhoeven verwarming bv.

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
 • voor het uitvoeren van administratie.

Eerder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokken bij Verhoeven verwarming bv. te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Verhoeven Verwarming bv., kunt u een e-mail vermelding van bokkering sturen naar: info@verhoevenverwarming.nl. o.v.v. Blokkering. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking toe de activiteiten van Verhoeven verwarming bv. , dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Verhoeven verwarming bv. verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de geldende privacywetgeving mag Verhoeven verwarming bv. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijk grondslagen. Verhoeven verwarming bv. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet-en regelgeving;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Verhoeven verwarming bv. Waarbij Verhoeven verwarming bv. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Verhoeven Verwarming bv. Bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het verzorgen en verbeteren van de website.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Verhoeven verwarming bv. heeft passende technische en organisatorisch maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verhoeven verwarming bv. heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens.

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Verhoeven verwarming bv. kan uw (persoons-) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Verhoeven Verwarming bv. Verhoeven verwarming bv. ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Verhoeven verwarming kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens uiten Verhoeven verwarming bv. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Verhoeven verwarming bv. of indien Verhoeven verwarming bv. bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Verhoeven verwarming bv. uw privacybelang altijd laat meewegen. Verhoeven verwarming wisselt gegevens uit met de aan Verhoeven verwarming gelieerde ondernemingen, te weten Verhoeven Service en onderhoud.
 3. Geen commercieel gebruik. Verhoeven verwarming bv. zal uw persoonsgegevens iet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Verhoeven verwarming bv. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Correctheid van persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Verhoeven verwarming bv. kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledig of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Verhoeven verwarming bv. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt u schriftelijk verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen naar: Verhoeven verwarming bv. Valkenswaardseweg 27a, 5595 CA Leende. Of via e-mail: info@verhoevenverwarming.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u hierover nog vragen hebt, neemt u dan contact op via info@Verhoevenverwarming.nl.

April 2018.

Verhoeven verwarming is een gecertificeerd installatiebedrijf met een uitstekende reputatie, welke zich al meer dan 40 jaar toelegt op de aanleg en onderhoud van klimaatinstallaties in de woningbouw en utiliteit.
Scroll naar boven